Zasięg działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku:

 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku zgodnie z decyzją organu prowadzącego sprawuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad szkołami i placówkami oświatowymi w rejonie gmin:
          • Chmielnik
          • Daleszyce
          • Morawica
          • Pierzchnica
          • Raków

 2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku systematycznie współpracuje między innymi  z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi (w tym ze specjalistycznymi) z województwa świętokrzyskiego oraz z instytucjami takimi jak:  Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku, Ośrodek Wczesnej Interwencji „Na Stoku” w Kielcach, Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Kielcach, Polski Związek Niewidomych oddział w Kielcach, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Związku Logopedów, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Kielcach, świetlica środowiskowa w Chmielniku, służba zdrowia, policja, sądy. 

 3. Zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty od 2017 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku została wskazana do orzekania o wszystkich niepełnosprawnościach wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  Zasady nawiązywania kontaktu:

 4. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom,  młodzieży, a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania, kształcenia oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki z rejonu działania poradni w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 5. Nasze usługi są bezpłatne. Korzystanie z nich jest dobrowolne. Wizyty nie wymagają skierowań.

 6. Przyjętymi formami kontaktu poradni ze szkołą/placówką są formy: telefoniczna, fax, poczta elektroniczna i tradycyjna, kontakt  bezpośredni (rodzic, pełnoletni uczeń) lub pośredni (przez wychowawcę, pedagoga lub innego nauczyciela za zgodą rodzica).

 7. Zgłoszenia są rejestrowane w sekretariacie i przekazywane do dyrektora poradni, następnie do pracowników merytorycznych.

 8. Pisemne zgłoszenia dotyczące bezpośrednich spotkań na terenie szkoły/placówki   wymagają  uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

 9. Inną formą kontaktów  naszych pracowników  ze szkołami/placówkami są cykliczne spotkania z pedagogami szkolnymi odbywające się na terenie poradni.

  Udzielanie informacji o uczniu:

 10. Pracownicy poradni dokonujący diagnozy dziecka/pełnoletniego ucznia po jej ukończeniu omawiają wyniki badań bezpośrednio z rodzicem lub pełnoletnim uczniem.

 11. Po przeprowadzonej diagnozie poradnia wydaje opinię/ orzeczenie na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia.

 12. Osoba składająca wniosek o wydanie opinii/orzeczenia może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, a w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do szkoły/placówki – także opinię nauczycieli -wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno  -pedagogicznej w szkole lub placówce.

 13. Jeżeli w celu wydania opinii/orzeczenia jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń zaświadczenie o  swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii/orzeczenia.

 14. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza o wydanie stosownej opinii informując o tym zainteresowaną osobę.

 15. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do danej placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza.

  DO ZADAŃ PORADNI NALEŻY:

 16. Diagnozowanie dzieci i młodzieży -w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych:
  - diagnoza psychologiczna,
  - diagnoza pedagogiczna,
  - diagnoza logopedyczna,
  - badania pilotażowe słuchu, 
  - badania pilotażowe 6-latków.

 17. Udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:
  - prowadzeniu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii EEG-biofeedback,
  - prowadzeniu zajęć terapeutycznych, logorytmicznych, integracyjno – adaptacyjnych, zajęć rozwijających  uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
  - porad indywidualnych,-interwencji kryzysowej.

 18. Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Pomoc ta polega m.in. na:

  -udzielaniu porad,
  -prowadzeniu wykładów,
  prelekcji,
  -warsztatów,
  -grup wsparcia,
  -interwencji kryzysowej.

 19. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.  Realizacja wymienionych zadań polega w szczególności na:
  -udzielaniu pomocy nauczycielom w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III,
  -rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  -planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
  -współpracy w opracowywaniu i realizowaniu IPET-ów,
  -pomoc w określaniu niezbędnych do nauki warunków i środków dydaktycznych odpowiednich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  -pomoc w podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  -pomoc w prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,-udzielaniu konsultacji,
  -prowadzeniu działalności informacyjno-szkoleniowej.

 20. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspomaganie polega na zaplanowaniu i prowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie: -wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
  - wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
  - realizacji podstaw programowych;- rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
  - analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów,
  - innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 21. Szczególną formą współpracy poradni ze szkołą/placówką są tzw. punkty konsultacyjne, w których określony pracownik poradni realizuje zadania wynikające z potrzeb szkoły/ placówki bezpośrednio na jej terenie. Jest to przedsięwzięcie realizowane systematycznie w uzgodnionych przez obie strony  interwałach czasowych.