Marta Nowak – nauczyciel dyplomowany, pedagog, oligofrenopedagog, edukator.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Kielcach - Pedagogika,  studiów  podyplomowych  w Wyższej Szkole  Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - zarządzanie oświatą oraz  Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada również kwalifikacje z  zakresu oligofrenopedagogiki.
Lider Zmian z listy Ministra Edukacji Narodowej w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W poradni:

 • ·     zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną
 •       diagnozą dojrzałości szkolnej dzieci

Prowadzi:

 • ·     prowadzi konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców
 •       opiekę pedagogiczną nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 •       zajęcia rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Halina Żakowska – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, psycholog, surdopedagog.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz  studia podyplomowe - oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.

W poradni:

 • zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób niedosłyszących
 • wspiera rodziców, uczniów i nauczycieli
 • pomaga rozwiązywać  problemy podczas zajęć indywidualnych oraz zajęć psychoedukacyjnych
 • udziela porad, konsultacji i wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Prowadzi:

 •  opiekę psychologiczną nad osobami przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi fizycznie  i intelektualnie
 • badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
 • zajęcia z dziećmi przedszkolnymi oraz uczniami w szkołach wspomagające ich rozwój
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli pracujących z dzieckiem z dysfunkcjami rozwoju
 • stymulację rozwoju dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • realizuje zajęcia psychologiczne w ramach Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności
 • zajęcia warsztatowe dla  nauczycieli
 • grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • trening pewności siebie- program wsparcia dla dzieci
 • prowadzi punkty konsultacyjne w placówkach oświatowych


Małgorzata Szybalska – nauczyciel dyplomowany, psycholog.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie  Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza psychologiczna i psychoterapia” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Uczestniczka różnych form doskonalenia zawodowego, kursów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii  - prowadzonych przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej.

W poradni:

 • specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami przystosowania
 • zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami w nauce
 • udziela konsultacji nauczycielom, porad i pomocy psychologicznej rodzicom, uczniom w ramach działalności w punktach konsultacyjnych

Prowadzi:

 • prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli
 • szkolenia rad pedagogicznych
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
 • badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
 • aktywnie działa w terenowym oddziale Towarzystwa Psychologicznego w Kielcach

Magdalena Pakosińska - nauczyciel dyplomowany, psycholog, tyflopedagog.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.

W poradni:

 • zajmuje się diagnozą psychologiczną rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci i młodzieży w tym słabo słyszących i niesłyszących,
 • prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback,
 • prowadzi porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
 • udziela pomocy psychologicznej rodzicom, dzieciom, młodzieży w formie interwencji kryzysowej
 • udziela pomocy nauczycielom, wychowawcom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową,

Prowadzi:

 • zajęcia warsztatowe  z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień realizując min takie programy  profilaktyczne:  Spójrz inaczej, Veto wobec przemocy, Jak żyć...,
 • zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli,
 • zajęcia na temat rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem,
 • szkolenia rad pedagogicznych,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców,
 • w przedszkolach i szkołach realizuje badania pilotażowe dojrzałości szkolnej,      

Małgorzata Zamojska nauczyciel dyplomowany, logopeda, surdopedagog, neurologopeda.

Ukończyła pedagogikę specjalną i logopedię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, posiada również kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

W poradni:

 • zajmuje się diagnozą mowy u dzieci i młodzieży
 • prowadzi terapię różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
 • specjalizuje się w pracy z dziećmi z wadami słuchu

Prowadzi:

 • terapię EEG Biofeedback
 • terapię z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja)
 • grupowe zajęcia z elementami logorytmiki
 • badania słuchu przy pomocy Platformy Badań Zmysłów, programów „Słyszę...” oraz Screeningowego Audiometru Tonalnego
 • przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
 • udziela porad i konsultacji logopedycznych rodzicom i nauczycielom
 • konsultuje dzieci z wadami słuchu

Dorota Stojanovska –  nauczyciel dyplomowany, logopeda, pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Kielcach – pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, studiów podyplomowych w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie – logopedia, posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.

W poradni:

 • zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną
 • prowadzi terapię różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
 • zajmuje się diagnozą pedagogiczną

Prowadzi:

 • prowadzi treningi metodą EEG –Biofeedback
 • prowadzi konsultacje logopedyczne dla rodziców i nauczycieli  z zakresu profilaktyki zaburzeń mowy u dzieci
 • udziela porad i instrukcji rodzicom  w jaki sposób zapobiegać występowaniu zaburzeń mowy
 • prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego (mobbing, bullying, profilaktyka agresji i przemocy w szkole)

Agnieszka Kwiatkowska – nauczyciel dyplomowany, logopeda, pedagog resocjalizacji.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studiów podyplomowych: Logopedia.

W poradni:

 • zajmuje się diagnozą logopedyczną dzieci, młodzieży
 • prowadzi terapię zaburzeń mowy
 • bada słuch przy pomocy multimedialnego systemu badania słuchu ,,Słyszę..” oraz Screeningowego Audiometru Tonalnego

Prowadzi:

 • terapię EEG - Biofeedback
 • wykonuje badania przesiewowe wykrywające wady wymowy u dzieci
 • udziela porad rodzicom, dotyczących profilaktyki zaburzeń mowy, korygowania wad wymowy oraz wspomagania rozwoju mowy
 • prowadzi konsultacje dla nauczycieli
 • realizuje zajęcia logopedyczne w ramach Programu Ograniczania Skutków     Niepełnosprawności

Agata Kosierkiewicz – nauczyciel dyplomowany,  pedagog, surdopedagog.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Kielcach, studiów podyplomowych  z  zakresu nauczania początkowego, informatyki , posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

W poradni:

 • zajmuje się : diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży (w tym dzieci niedosłyszących)
 • diagnozą dojrzałości szkolnej
 • badaniami słuchu programem „Słyszę dla przedszkolaków”
 • terapią  metodą  EEG - Biofeedback
 • terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym

Prowadzi:

 • zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży :np. Veto wobec przemocy, Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci
 • zajęcia warsztatowe dla nauczycieli
 • spotkania z rodzicami,
 • grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • spotkania z Radami Pedagogicznymi
 • konsultacje dla nauczycieli, porady dla rodziców i uczniów
 • zajęcia warsztatowe z uczniami z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
 • punkt konsultacyjny

Jolanta Grusiecka - nauczyciel dyplomowany,  pedagog,  specjalista diagnozy i terapii dzieci z autyzmem.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach – Pedagogika oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej

W poradni:

 • zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną
 •       diagnozą pedagogiczną dojrzałości szkolnej dzieci
 •       diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz problemami wychowawczymi
 •       badaniem predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych

Monika Czaja- nauczyciel kontraktowy, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy.

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - pedagogika opiekuńczo wychowawcza oraz studiów podyplomowych - poradnictwo zawodowe. 

W poradni:

 •        zajmuje się indywidualną diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży
 •  zajmuje się diagnozą pedagogiczną dojrzałości szkolnej dzieci
 •        zajmuje się indywidualną i grupową diagnozą zawodoznawczą

Prowadzi:

 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty z zakresu planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów
 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów
 • zajęcia profilaktyczne dla uczniów
 • prelekcje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Sekretariat Poradni

Ewa Stępień – starszy referent ds. administracyjno-biurowych


Pracownik obsługi

Jadwiga Ciba