PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W CHMIELNIKU

Kto może się do nas zgłaszać?

Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży, a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania, kształcenia oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Swoim działaniem obejmujemy:

 • miasto i gminę Chmielnik
 • miasto i gminę Daleszyce
 • miasto i gminę Pierzchnicę
 • miasto i gminę Morawicę
 • gminę Raków

Służymy pomocą dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej oraz młodzieży w szkole ponadpodstawowej.


Zasady przyjmowania do poradni?

Nasze usługi są bezpłatne. Korzystanie z nich jest dobrowolne. Wizyty nie wymagają skierowań. Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni lub za pośrednictwem szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

Nasza oferta zawiera:

 • szeroki zakres różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, przeznaczonej dla zróżnicowanego kręgu odbiorców
 • pogrupowane w poszczególnych obszarach działalności przedstawiają się następująco:

Wczesne wspomaganie rozwoju  dzieci

 • wczesna interwencja logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna – diagnoza i terapia

Przeciwdziałanie i przezwyciężanie trudnościom  szkolnym

 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza psychologiczna
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna – w tym zajęcia logorytmiczne
 • badania słuchu – w tym dzieci już od 3 roku życia
 • terapia EEG-Biofeedback
 • pomoc rodzicom wspierającym rozwój poznawczy swoich dzieci
 • pomoc konsultacyjna dla nauczycieli

Wsparcie uczniów w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych, pomoc nauczycielom i rodzicom w tym zakresie

 • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu umiejętności szkolnych – dysleksja rozwojowa
 • porady indywidualne dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi oraz dla ich rodziców,
 • zajęcia adaptacyjno - integracyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień,
 • konsultacje dla nauczycieli, warsztaty, wykłady
 • udział w radach pedagogicznych,
 • pomoc w konstruowaniu IPET,
 • organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów koordynujących pomoc psychologiczno – pedagogicznąb w szkołach i placówkach,
 • organizujemy prelekcje, wykłady dla rodziców, udzielamy porad,
 • wspieramy metodycznie rodziców pomagających swojemu dziecku w nauce.

Doradztwo zawodowe

 • indywidualne porady udzielane uczniom i ich rodzicom w zakresie wyboru kształcenia ponadpodstawowego,
 • pomoc uczniom klas ponadpodstawowym w wyborze szkoły,
 • lekcje zawodoznawcze,
 • spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu poradnictwa zawodowego dla nauczycieli,
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

Profilaktyka

 • realizacja zajęć profilaktycznych,
 • udział w zajęciach profilaktycznych w szkołach i placówkach, nastawionych na przeciwdziałanie używaniu przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych,
 • konsultacje i działalność informacyjno – edukacyjna dla  nauczycieli,
 • porady i działalność informacyjno – edukacyjna dla rodziców,
 • interwencja kryzysowa,
 • grupy wsparcia,
 • mediacje i negocjacje,
 • podejmujemy działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzimy edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży z uszkodzonym słuchem

 • prowadzimy badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci z wadami słuchu,
 • pomagamy w wyborze odpowiedniego przedszkola lub szkoły, kwalifikujemy dzieci i młodzież z wadami słuchu do odpowiednich placówek kształcących,