Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku zapewni dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku.

Data publikacji strony internetowej:    2015.11.09 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2018.01.29 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. niektóre fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 3. część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
 4. w niektórych przypadkach teksty są wyjustowane,
 5. niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast.

Powody wyłączenia:

 1. niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
 3. dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 4. fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona internetowa Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku, jest na bieżąco aktualizowana, tak aby spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych polegające na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności i zrozumiałości.

Oświadczenie sporządzono dnia:    2021.01.29 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony dostępne są dodatkowe skróty klawiaturowe wspomagające dostępność cyfrową. Skróty pozwalają na szybkie przejście do następujących sekcji strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu otrzymania informacji lub przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Poradni w Chmielniku mgr Marta Nowak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu 41 354 42 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich   https://ww.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku mieści się w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku ul. Furmańska 1A, 26 – 020 Chmielnik.

 1. Do budynku Poradni w Chmielniku prowadzi główne wejście z ulicy Furmańskiej 1A. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
 3. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące i nie są zainstalowane systemy przywoławcze dla niepełnosprawnych.
 4. Szerokość drzwi wejściowych do Poradni zapewnia wjazd osób na wózkach.
 5. W budynku na parterze znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat oraz gabinety psychologów, pedagogów i logopedów.
 6. Do gabinetów prowadzą szerokie korytarze, które zapewniają swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózkach.
 7. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 8. Toaleta dla niepełnosprawnych nie jest wyposażona w system wzywania pomocy.
 9. Do Poradni i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 11. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub wydruku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą uprawnioną do kontaktów w celu otrzymania informacji lub w wypadku wystąpienia problemów dotyczących dostępności architektonicznej jest Dyrektor Poradni mgr Marta Nowak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu: 41  354 42 17

Szczegóły

Opublikowano: 2021.01.29 r.

Wniosek o zapewnienie dostępności kliknij aby pobrać.