Nazwa programu – ERASMU +; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”
Tytuł projektu – „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”;
Okres realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.
Wartość projektu – 207 386 EURO
Koordynator Projektu: Powiat Kielecki
Partnerzy:

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie;
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku;
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie;
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia;
 • Innovation Frontiers IKE – Grecja;
 • Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja

Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów  w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

 • poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;
 • wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki;
 • poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;
 • zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE.

Uczestnicy: Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące z uczniem ze SPE,  udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą.

Działania:

 • zorganizowanie 4 międzynarodowych spotkań projektowych;
 • zorganizowanie 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla Uczestnikówz 4 krajów: Polski, Portugalii Grecji i Chorwacji;
 • opracowanie poradnika dla nauczycieli;
 • opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego;
 • przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla nauczycieli.

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe:

 • zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE;
 • zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIKw procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE;
 • zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektuw zakresie wspierania uczniów o SPE;
 • zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli;
 • podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozyi wsparcia ucznia ze SPE;
 • zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku brała udział w projekcie Stowarzyszenia

„Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” pod hasłem „PORADNIA Z SERCEM.”  Honorowym patronem akcji był Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Akcja, której celem było zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego skierowana była do specjalistów, w celu zwrócenia uwagi na to, że mutyzm wybiórczy wynika z silnego lęku, a właściwa terapia powinna być prowadzona w miejscu występowania mutyzmu wybiórczego, czyli tam gdzie dziecko nie mówi (najczęściej jest to przedszkole lub szkoła).
Przy odpowiednim wsparciu pracowników poradni - dla rodziców i nauczycieli dziecka  z mutyzmem wybiórczym możliwe jest uzyskanie pozytywnych efektów terapii, czyli spowodowanie, że dziecko będzie mówiło w każdych okolicznościach.  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci. Jest to zaburzenie lękowe, rozumiane jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w różnych okolicznościach.

Po spełnieniu wszystkich zadań wynikających z regulaminu akcji oraz po weryfikacji sprawozdań nasza placówka otrzymała certyfikat:

„Poradnia z sercem”

W załączeniu otrzymaliśmy miłe słowa:
„Tylko ten kto kieruje się sercem, uwalnia słowa tych, którymi kieruje lęk”.

Jesteśmy wzruszeni, że motto akcji jest Państwu tak bliskie, małe kroki działają. Dziękujemy, że dołączyli Państwo do Poradni, które właśnie w ten sposób pomagają dzieciom z mutyzmem wybiórczym, tylko wyjście poza gabinet i stwarzanie okazji do rozmowy w naturalnym środowisku dzieci powoduje, że pozbywają się one lęku przed mówieniem. Pokazaliście Państwo  nam plan pracy praktycznie perfekcyjny, cieszy nas to, że nie zamykają Państwo dzieci w gabinecie, nie fundują im terapii grupowych, że praca metodą małych kroków nie jest Państwu obca. Dzięki temu wiemy, że to, co robi Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego ma sens. Dziękujemy, że to właśnie Wy, specjaliści uczycie tego innych specjalistów, nauczycieli i rodziców, dajecie cenne wskazówki co robić, jak pracować, jak pomagać dzieciom z mutyzmem wybiórczym. Wierzymy, że dzięki Państwu, nasze dzieci otrzymają pomoc taką, na jaką zasługują. Dzięki takim poradniom jak Wasza, podejście do tematu mutyzmu wybiórczego zmieni się w całej Polsce.

- oryginał certyfikatu

OGŁOSZENIE- OFERTA PRACY

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku, ul. Furmańska 1 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
- samodzielnego referenta (1 stanowisko w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31 grudnia 2016r.).

Termin składania aplikacji - do dnia 10 poździernika 2016 r.
Czytaj więcej. tutaj pdf

Starosta Kielecki - Michał Godowski serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na XI Powiatowy Przeglądu Zespołów Chóralnych na Świętym Krzyżu w dniu 2 października 2016 r.

Program przeglądu:

11.30 – msza święta w Bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu