Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku od 01.09.2022 do 31.08.2023 roku jest uczestnikiem przedsięwzięcia grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji,Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasza poradnia jest jedną z trzech poradni (PPP-P w Chmielniku, PPP-P w Piekoszowie, PPP-P w Bodzentynie) koordynujących, których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. Podczas realizacji projektu będziemy współpracować z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz szkołami i przedszkolami z województwa świętokrzyskiego.

Zakres zadań, do realizacji których zobligowany jest Grantobiorca, obejmuje w szczególności:

  1. Skierowanie 4 psychologów z poradni koordynujących na szkolenie do ORE, przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla innych poradni oraz zagwarantowanie    udziału tych osób w min. 80% godzin w całym cyklu szkoleniowym – psycholog z naszej poradni to pani Monika Czaja,
  2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na terenie województwa świętokrzyskiego dla łącznej grupy 90 osób – będą to szkolenia prowadzone przez pracowników poradni koordynujących, przygotowanych przez ORE, w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń,
  3. Opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie uzyskania wsparcia dla uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, w tym wynikających z niepełnosprawności (z wykorzystaniem oceny funkcjonalnej),
  4. Przeprowadzenie, we współpracy ze szkołami, procedury oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń oraz zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych – wdrożenie w praktyce przyjętych rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych  podczas szkoleń oraz zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych,
  5. Wdrożenie w praktyce przyjętych rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 uczniów,
  6. Monitorowanie działań szkoleniowych i wdrożeniowych, w tym dbałość o ich realizację zgodnie z zasadami ustalonymi w projekcie grantowym.

Realizacja zadań poradni koordynujących w przedsięwzięciu grantowym:

  1. Organizacja szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na swoim terenie województwa dla grupy łącznie 90 osób – szkolenia prowadzone przez  pracowników poradni przygotowanych w ORE w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi,
  2. Przeprowadzenie, wspólnie z przeszkolonymi poradniami, we współpracy ze szkołami, procedury oceny funkcjonalnej, z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez Grantodawcę, a także zaplanowanie i zrealizowanie działań postdiagnostycznych – wdrożenia w praktyce w grupie min. 50 uczniów. Zakłada się, że ocena funkcjonalna  będzie przeprowadzona dwukrotnie dla jednego ucznia (na wejściu oraz po wdrożeniu działań postdiagnostycznych).