Drukuj

Nazwa programu – ERASMU +; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”
Tytuł projektu – „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”;
Okres realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.
Wartość projektu – 207 386 EURO
Koordynator Projektu: Powiat Kielecki
Partnerzy:

Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów  w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

Uczestnicy: Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Będą to osoby pracujące z uczniem ze SPE,  udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą.

Działania:

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe: